Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 15.03.2012 r.

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") mając na uwadze wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 400 § 1 KSH oraz w oparciu o regulacje § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie ("NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11.


Więcej w sekcji "Walne Zgromadzenie" oraz w raporcie bieżącym Spółki Nr 3/2012