Notowania giełdowe

SNW
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl
10 listopada 2017

Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności

Zarząd Sanwil Holding S.A. informuje iż z dniem 9 listopada 2017 r. Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności.
Z chwilą przystąpienia spółki do Programu Wpierania Płynności akcje spółki przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.
Na podstawie Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 listopada 2017 r.  zmiana  systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 14 listopada 2017 r.

(Raport bieżący 20/2017)

01 czerwca 2017

Zwołanie ZWZ na dzień 28 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 14.30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.

 

Więcej w sekcji "Spółka" -> "Walne Zgromadzenie"

Czytaj dalej
30 maja 2017

Sprzedaż akcji spółki zależnej Draszba S.A.

Raport bieżący Nr 12/2017

Temat raportu: Sprzedaż akcji spółki zależnej Draszba S.A.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust.1  MAR, Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 29 maja 2017 r. umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Draszba Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wszystkich dotychczas posiadanych akcji przez Sanwil Holding S.A.

Zbycie posiadanych akcji spowoduje brak konsolidowania wyników tej spółki, co znacząco poprawi wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

26 maja 2017

Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 08 maja 2017 r. przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie

Zarząd Sanwil Holding S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1639 ze zm.) przedstawia stanowisko w zakresie warunków zawartych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 08 maja 2017 r. przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie („Wzywający”).

 

Więcej w raporcie bieżącym Nr 11/2017

Czytaj dalej
23 lutego 2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 09.02.2017 r. niniejszym informuje, iż w dniu 22.02.2017 r. Sanwil Holding S.A. powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Czytaj dalej