23 lutego 2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 09.02.2017 r. niniejszym informuje, iż w dniu 22.02.2017 r. Sanwil Holding S.A. powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Czytaj dalej
10 lutego 2017

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 10.02.2017 r. otrzymał zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Czytaj dalej
09 lutego 2017

Emisja akcji serii E Spółki – wydanie akcji

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2016 z dnia 30.12.2016 r. i raportu bieżącego nr 1/2017 dnia 09.01.2017 r. informuje, że Spółka wydała Osobie Uprawnionej jeden odcinek zbiorowy obejmujący łącznie 8.350.915 akcji serii E.

Stąd zgodnie z art.  452 § 1 Ksh, z chwilą wydania dokumentów akcji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, to jest o sumę 5.010.549,00 zł oraz powstały prawa z akcji serii E.

 

Więcej w raporcie bieżącym 5/2017

 

 

 

Czytaj dalej
23 stycznia 2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 260 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości zgodny z postanowieniami tego rozporządzenia terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2017.

 

 

Czytaj dalej
09 stycznia 2017

Zapis na akcje serii E Emitenta

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do dokonanych zmian w statucie (raport bieżący nr 24/2016) dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Sanwil Holding S.A.  o kwotę nie wyższą niż 5.010.549 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), poprzez emisję, nie więcej niż 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej, nie większej niż 5.010.549 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/XI/2103 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r zmienionej Uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., nr 4/VI/2015 r. z dnia 26 czerwca 2015 r. i nr 4/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r,  informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zapis na akcje serii E Emitenta oraz oświadczenie o  objęciu akcji serii E zgodnie a art. 451 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. (...)
 

Więcej w raporcie bieżącym 38/2016 i raporcie bieżącym 1/2017

 

Notowania giełdowe