01 czerwca 2017

Zwołanie ZWZ na dzień 28 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 14.30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.

 

Więcej w sekcji "Spółka" -> "Walne Zgromadzenie"

Czytaj dalej
30 maja 2017

Sprzedaż akcji spółki zależnej Draszba S.A.

Raport bieżący Nr 12/2017

Temat raportu: Sprzedaż akcji spółki zależnej Draszba S.A.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust.1  MAR, Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 29 maja 2017 r. umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Draszba Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wszystkich dotychczas posiadanych akcji przez Sanwil Holding S.A.

Zbycie posiadanych akcji spowoduje brak konsolidowania wyników tej spółki, co znacząco poprawi wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

26 maja 2017

Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 08 maja 2017 r. przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie

Zarząd Sanwil Holding S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1639 ze zm.) przedstawia stanowisko w zakresie warunków zawartych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 08 maja 2017 r. przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie („Wzywający”).

 

Więcej w raporcie bieżącym Nr 11/2017

Czytaj dalej
23 lutego 2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 09.02.2017 r. niniejszym informuje, iż w dniu 22.02.2017 r. Sanwil Holding S.A. powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Czytaj dalej
10 lutego 2017

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 10.02.2017 r. otrzymał zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Czytaj dalej
09 lutego 2017

Emisja akcji serii E Spółki – wydanie akcji

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2016 z dnia 30.12.2016 r. i raportu bieżącego nr 1/2017 dnia 09.01.2017 r. informuje, że Spółka wydała Osobie Uprawnionej jeden odcinek zbiorowy obejmujący łącznie 8.350.915 akcji serii E.

Stąd zgodnie z art.  452 § 1 Ksh, z chwilą wydania dokumentów akcji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, to jest o sumę 5.010.549,00 zł oraz powstały prawa z akcji serii E.

 

Więcej w raporcie bieżącym 5/2017

 

 

 

Czytaj dalej
23 stycznia 2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 260 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości zgodny z postanowieniami tego rozporządzenia terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2017.

 

 

Czytaj dalej
09 stycznia 2017

Zapis na akcje serii E Emitenta

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do dokonanych zmian w statucie (raport bieżący nr 24/2016) dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Sanwil Holding S.A.  o kwotę nie wyższą niż 5.010.549 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), poprzez emisję, nie więcej niż 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej, nie większej niż 5.010.549 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/XI/2103 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r zmienionej Uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., nr 4/VI/2015 r. z dnia 26 czerwca 2015 r. i nr 4/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r,  informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zapis na akcje serii E Emitenta oraz oświadczenie o  objęciu akcji serii E zgodnie a art. 451 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. (...)
 

Więcej w raporcie bieżącym 38/2016 i raporcie bieżącym 1/2017