Notowania giełdowe

31 maja 2019

Zwołanie ZWZ na dzień 28.06.2019 r.

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Lublinie ul. Cisowa 11.

Więcej w sekcji WALNE ZGROMADZENIA.

Czytaj dalej
01 czerwca 2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2018 r.

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 14.30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.

 

Więcej w sekcji "Walne Zgromadzenie"

Czytaj dalej
01 czerwca 2018

Nabycie akcji własnych - informacja

Informacja dot. skupu akcji Emitenta (RB 7/2018)

 

Zarząd spółki Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie, informuje, że podjął decyzję o umieszczeniu w porządku obrad najbliższego  Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyrażenia zgody przez WZ na skup akcji własnych Emitenta w celu ich umorzenia.

Nabycie akcji nastąpi w drodze składania zaproszeń (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Spółka zamierza nabyć 700 000 akcji. Planowana cena nabycia akcji to 0,90 zł za akcję .

10 listopada 2017

Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności

Zarząd Sanwil Holding S.A. informuje iż z dniem 9 listopada 2017 r. Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności.
Z chwilą przystąpienia spółki do Programu Wpierania Płynności akcje spółki przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.
Na podstawie Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 listopada 2017 r.  zmiana  systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 14 listopada 2017 r.

(Raport bieżący 20/2017)

01 czerwca 2017

Zwołanie ZWZ na dzień 28 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 14.30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.

 

Więcej w sekcji "Spółka" -> "Walne Zgromadzenie"

Czytaj dalej