Polityka wynagrodzeń

UCHWAŁA NR 14/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna”

 § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, działając w oparciu o regulacje art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna”, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 6.000.000 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 37,491% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 6.000.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 6.000.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

 

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 14/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.”

[pobierz pełną treść dokumentu]

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.