Prospekt emisyjny

Prospekt Emisyjny związany z publiczną ofertą 902.110.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 100.234.500 praw poboru serii C, 902.110.500 praw do akcji serii C oraz 902.110.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C, został udostępniony do publicznej wiadomości dnia 7 lutego 2008 r.

Prospekt emisyjny

Aneks nr 1 do projektu emisyjnego

Aneks nr 2 do projektu emisyjnego