Struktura własności

Według najlepszej wiedzy Emitenta Akcjonariuszami posiadającymi pow. 5% akcji Spółki Sanwil Holding S.A. są:
- Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, posiada 11.024.501 szt. akcji SANWIL HOLDING S.A. co stanowi 66,00% w kapitale zakładowym Emitenta i 66,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (na podstawie raportu bieżącego 6/2017)


Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 16.703.790 akcji zwykłych, w tym:
- seria D - 8.352.875 akcji
- seria E - 8.350.915 akcji

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,60 zł.

Akcje serii D są przedmiotem obrotu publicznego na urzędowym rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.