Struktura własności

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 16.003.790 akcji zwykłych, serii E, na okaziciela. Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,60 zł.
Akcje Emitenta są przedmiotem obrotu publicznego na urzędowym rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Według najlepszej wiedzy Emitenta Akcjonariuszami posiadającymi pow. 5% akcji Spółki Sanwil Holding S.A. (stan wg raportu bieżącego 4/2022 z dnia 09.03.2022 r.) są:

VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 („Fundusz” ), reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, posiadający:

a) bezpośrednio
zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem: 7.163.953 (siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje Spółki, reprezentujących 44,76% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7.163.953 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 44,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) pośrednio

zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem na dzień zawiadomienia Fundusz nie posiada pośrednio akcji Spółki.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.