05 sierpnia 2019

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SANWIL HOLDING S.A.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SANWIL HOLDING S.A.

Więcej w raporcie bieżącym Nr 6/2019.

Czytaj dalej
25 lipca 2019

Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E

Raport bieżący Nr 5/2019

Data sporządzenia: 2019-07-25

Temat raportu: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sanwil Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lipca 2019 roku Spółka otrzymała oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 467/2019 z dnia 16 lipca 2019 w sprawie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 8.350.915 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,60 PLN każda, posiadających kod ISIN PLSANWL00012 („Kod ISIN”) („Akcje Serii E”).

Warunkiem rejestracji Akcji Serii E jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja Akcji Serii E nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na tym rynku regulowanym.

 


Podstawa prawna szczegółowa:

  • 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

31 maja 2019

Zwołanie ZWZ na dzień 28.06.2019 r.

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Lublinie ul. Cisowa 11.

Więcej w sekcji WALNE ZGROMADZENIA.

Czytaj dalej
01 czerwca 2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2018 r.

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 14.30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.

 

Więcej w sekcji "Walne Zgromadzenie"

Czytaj dalej
01 czerwca 2018

Nabycie akcji własnych - informacja

Informacja dot. skupu akcji Emitenta (RB 7/2018)

 

Zarząd spółki Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie, informuje, że podjął decyzję o umieszczeniu w porządku obrad najbliższego  Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyrażenia zgody przez WZ na skup akcji własnych Emitenta w celu ich umorzenia.

Nabycie akcji nastąpi w drodze składania zaproszeń (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Spółka zamierza nabyć 700 000 akcji. Planowana cena nabycia akcji to 0,90 zł za akcję .

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.