Dobre praktyki - uchwała NWZ 2012 r.

UCHWAŁA NR 12/III/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"
Walne Zgromadzenie Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem
0000119088, postanawia:
1. "SANWIL HOLDING" S.A. przyjmuje do stosowania zasady określone w częściach II-IV dokumentu ?Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW? stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 20/1287/2010 z dnia
19 października 2011 r. z wyjątkiem zasady nr II.2 i IV.10, które nie będą stosowane ze względu na konieczność
poniesienia znaczących kosztów, które nie będą adekwatne do potencjalnych korzyści, w szczególności wobec
aktualnej struktury akcjonariatu Emitenta.
2. Przez znaczące stosunki handlowe, mające znaczenia dla określenia kryteriów niezależności członków Rady
Nadzorczej od Spółki, o których mowa w Zasadzie nr III. 6 rozumie się stosunki, których wartość przekracza 5%
przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy.
3. Dążąc do właściwego układania relacji wewnętrznych i relacji z otoczeniem "SANWIL HOLDING" S.A. korzysta z rekomendacji określonych w części I dokumentu, o którym mowa w ust. 1. Informacje, które z rekomendacji nie są jeszcze stosowane przez Spółkę będzie przedmiotem corocznych sprawozdań dotyczących postępowania w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, sporządzanych przez "SANWIL HOLDING" S.A. w ramach raportu rocznego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.