Terminarz raportów okresowych 2017 r.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 260 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości zgodny z postanowieniami tego rozporządzenia terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2017:  

Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową: 

- I kwartał 2017 - 30.05.2017 r.

- III kwartał 2017 - 29.11.2017 r.  

 

Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2017 - 22.09.2017 r.  

 

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2016 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu - 02.05.2017 r.  

 

Zarząd spółki SANWIL HOLDING S.A., zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2016 r. i za II kwartał 2017 r.  

 

Na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Zarząd SANWIL HOLDING S.A. oświadcza, że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.