Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 01.10.2014

Lublin, dnia 4 września 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY


Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") w oparciu o regulacje § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie ("NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 1 października 2014 r. (środa) o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki w Lublinie w Kancelarii Notarialnej notariusz Jadwigi Pluta Lublin ul. Chopina 14/29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii D, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii D i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 a.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 b.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu (poniżej) pełna treść ogłoszenia dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponowane zmiany statutu oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał na ZWZ.

Ogłoszenie dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informacje dot. NWZ, proponowane zmiany statutu

Projekty uchwał na NWZ w dniu 01.10.2014 r.

Formularze pełnomocnictw dot. Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce SANWIL HOLDING S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 października 2014 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.