Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15.03.2012 r.

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") mając na uwadze wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 400 § 1 KSH oraz w oparciu o regulacje § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie ("NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
5.1 uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5.2 wyboru komisji skrutacyjnej.
5.3 obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 45.105.525,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł i dokonanie wynikającej z tego faktu zmiana Statutu w zakresie art. 9 Statutu.
5.4 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 1.
5.5 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 7.
5.6 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 17.
5.7 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 18.
5.8 zmiany Statutu poprzez skreślenie w artykule 22 punkt 2 podpunkt 11.
5.9 zmiany Statutu w zakresie artykułu 25.
5.10. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
5.11. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" po zmianach dokonanych w tym zakresie w 2011 roku.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Poniżej treść ogłoszenia dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz proponowane zmiany statutu i projekty uchwał na NWZA.

Ogłoszenie dot. zwołania NWZA, informacje dot. Zgromadzenia, proponowane zmiany statutu

Projekty uchwał na NWZA w dniu 15.03.2012 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.