Zwołanie ZWZ na dzień 27.11.2013 r. - ogłoszenie i informacje

Lublin, dnia 30 października 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY


Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") w oparciu o regulacje § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie ("NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 27 listopada 2013 r. (środa) o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii D, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii D i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej treść ogłoszenia dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał na NWZ.

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ

Ogłoszenie dot. zwołania NWZ, informacje dot. Zgromadzenia

Projekty uchwał na NWZ w dniu 27.11.2013 r.

Wzór pełnomocnictwa na NWZ oraz informacja co do instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 27.11.2013 r.

Liczba akcji i głosów na NWZ w dniu 27.11.2013 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.