Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.05.2016 r

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie ("ZWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. o godzinie 11.00
w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.

W załączeniu (poniżej) pełna treść ogłoszenia dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponowane zmiany statutu oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał na ZWZ.

Ogłoszenie dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informacje dot. ZWZ, proponowane zmiany statutu

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 18.05.2016 r.

Formularze pełnomocnictw dot. Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce SANWIL HOLDING S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2016 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.