ZWZA spółki w dniu 01.06.2010 r.

Informacja na temat Walnego Zgromadzenia
Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395, 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 1 czerwca 2010 r. na godz. 11:00 w Lublinie, przy ul. Cisowej 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009r.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Więcej w sekcji "Walne Zgromadzenie"

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.