Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12.06.2014 r.

Lublin, dnia 15 maja 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIUWALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie ("ZWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2013 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2013 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu SANWIL HOLDING S.A.
z działalności Spółki w 2013 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING w 2013 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji obejmującej lata 2014 -2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującej lata 2014 -2017.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu (poniżej) pełna treść ogłoszenia dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał na ZWZ.

Ogłoszenie dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informacje dot. ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 12.06.2014 r.

Formularze pełnomocnictw dot. Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. zwołanego na dzień: 12.06.2014 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce SANWIL HOLDING S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2014 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.