Zwołanie ZWZ na dzień 27.06.2012 r. - ogłoszenie i informacje

Zarząd Spółki pod firmą "SANWIL HOLDING" S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna w Lublinie ("ZWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. za 2011 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za 2011 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu "SANWIL HOLDING" S.A. z działalności Spółki w 2011 roku,
9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. za 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
10.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" w 2011 roku,
10.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia pozycji bilansowej "zysk z lat ubiegłych" na kapitał zapasowy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu "SANWIL HOLDING" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ?SANWIL HOLDING? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Jarosława Pawełczuka.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej treść ogłoszenia dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał na ZWZ.

Ogłoszenie dot. zwołania ZWZ, informacje dot. Zgromadzenia

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27.06.2012 r.

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ oraz informacja co do instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 27.06.2012 r.

Liczba akcji i głosów na ZWZ w dniu 27.06.2012 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.